я согласен с правилами защиты персoнальных данных
+420 222 964 384
11.08.2020
Tisková zpráva

ČESKU CHYBĚJÍ PŘESNÁ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ KVALITY PREVENTIVNÍCH OPRAV ASFALTOVÝCH VOZOVEK. OPRAVY REVOLUČNÍ TECHNOLOGIÍ FUTTEC PROKÁZALY PŘI TESTECH KVALITU PŘEKONÁVAJÍCÍ I POŽADAVKY NA NOVÉ VOZOVKY

Více než 200 let po průmyslové revoluci má většina výrobků a staveb přesně definované technické parametry pro zhodnocení kvality, zvláště pokud je na nich nebo na jejich vlastnostech závislá bezpečnost osob či majetku. Tato kritéria – vyjádřená většinou pomocí fyzikálně-chemických veličin – upravuje řada světových, evropských i českých technických norem. Obdobné je to i v případě kvality materiálů a stavby nových asfaltových vozovek, které se v České republice věnuje soustava předpisů ČSN 7361xx1. Tento rozsáhlý soubor předpisů bohužel vůbec neobsahuje kritéria ani postupy, na jejichž základě by bylo možné posoudit kvalitu provedených oprav na pozemních komunikacích. Společnost FUTTEC, která je autorem a dodavatelem inovativní mikrovlnné technologie pro preventivní opravy asfaltových vozovek, proto srovnala kvalitu oprav výtluků na vozovkách v Kutné Hoře, provedené právě její technologií, přímo s požadavky na novou vozovku. Výsledné hodnoty kvality oprav technologií FUTTEC, naměřené nezávislou zkušební laboratoří, je překonaly u všech testovaných parametrů.

Technické parametry pro hodnocení kvality provedení asfaltových vozovek jsou stanovené v ČSN 73 6121 (Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody). O trvanlivosti nové vozovky nebo její opravy pak rozhodují především kvalita použité asfaltové směsi, pevnost spojení vrstev ložní a obrusné vrstvy a míra zhutnění obrusné vrstvy. Právě tato kritéria si nechala otestovat společnost FUTTEC na vzorcích použité asfaltové směsi (před vložením opravy mikrovlnnou technologií a z vývrtů) z vozovek v Kutné Hoře. Samotné měření zajistila akreditovaná zkušební laboratoř Viakontrol.

„Mikrovlnná technologie FUTTEC, kterou rozvíjíme ve spolupráci s Akademií věd a VUT v Brně, je inovativní řešení pro preventivní údržbu asfaltových pozemních komunikací. Výsledné hodnoty naměřené zkušební laboratoří potvrzují, že dokáže překonat požadavky kladené na zcela novou vozovku, a zároveň zachovat vlastnosti původní vozovky, jako je únosnost a protismykové vlastnosti. Na rozdíl od ostatních technologií, které frézováním či bouráním rozšiřují opravenou plochu, navíc poruchu (např. výtluk či trhlinu) zacelí beze vzniku spáry, do níž by mohla zatékat voda a povrch dále narušovat. Oprava vozovky touto technologií je tak dlouhodobá a přispívá k vyšší bezpečnosti silničního provozu, úspoře financí na údržbu pozemních komunikací i menšímu opotřebení dopravních prostředků,“ uvádí Jiří Rušikvas, zakladatel společnosti FUTTEC.

Výsledky hodnocení kvality použité asfaltové směsi

Pro samotnou opravu využila společnost FUTTEC asfaltovou směs ACO 11 S 50/70 společnosti Eurovia, vyrobenou v obalovně v Klecanech. „Kvalitní oprava výtluku nebo trhliny na pozemní komunikaci začíná u výběru vhodné technologie a profesionální směsi. Při výrobě a pokládce teplé asfaltové směsi totiž hrozí možná degradace plastických vlastností asfaltového pojiva vysokou teplotou a kontaktem se vzdušným kyslíkem. Jedním z ukazatelů míry udržení plastických vlastností asfaltového pojiva je změna hodnoty penetrace jehlou (stanovovaná dle ČSN EN 1426) u původní asfaltové směsi z obalovny a po ohřevu směsi před použitím do opravy – v našem případě v mikrovlnné peci na 145 °C. Zkušební měření prokázalo, že ohřev mikrovlnnou technologií FUTTEC je maximálně šetrný, a asfaltovou směs nedegraduje. U vzorků pojiva byl - po opakovaném zahřátí směsi - zaznamenaný pokles hloubky penetrace jehlou o pouhé desetiny milimetrů, což je velmi blízko tzv. nejistotě měření,“ vysvětluje Hynek Schmidt, Business Development Manager ve společnosti FUTTEC.

Výsledky pevnosti spojení ložní a obrusné vrstvy a míry zhutnění obrusné vrstvy

Pevnost spojení ložní a obrusné vrstvy zajišťuje, že se hotová vozovka chová jako homogenní celek: nedochází tedy k posunu jedné vrstvy po druhé, a tím ke vzniku trhlin a následných výtluků. Jednotlivé otestované vzorky konkrétních oprav technologií FUTTEC vysoce překonaly parametr normy ČSN 73 6121, který stanovuje u vzorku vývrtu o průměru 100 mm minimální požadavek na spojení vrstev 6,7 kN. Dosáhly totiž hodnot od 13 kN po 24,5 kN. „Naše vzorky splnili i požadovanou hodnotu – tedy minimálně 96 % – u míry zhutnění obrusné vrstvy. Nedostatečné zhutnění totiž mívá za následek vznik povrchové koroze, mozaikových trhlin a následné obnovení výtluků,“ dodává Hynek Schmidt.

Dokončená oprava technologií FUTTEC, Kutná Hora, 22. 4. 2020

Oprava tradiční technologií, Vrchlabí, 10. 8. 2020/p>

Oprava pracovní spáry technologií Spray Jet, Vrchlabí, 10. 8. 2020

1 https://www.zakony.cz/normy/navrhovani-a-provadeni-staveb/normy-silnicni-komunikace-7361

FUTTEC a.s.

Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ:
27956857
DIČ:
CZ27956857
Защита личных данных